Obchodné podmienky

Obsah

  1. Objednávka – uzavření kupní smlouvy
  2. Dodávka zboží
  3. Ceny
  4. Platební podmínky
  5. Odpovědnost za vady, reklamace
  6. Okolnosti vylučující odpovědnost
  7. Ochrana osobních dat
  8. Závěrečná ustanovení
  9. Další informace

1) Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu, nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.

Storno objednávky ze strany kupujícího: kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. V souladu se zákonem č.367/2000 má zákazník právo do 14 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu vrátit prodávajícímu na vlastní náklady. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy (včetně OSVČ), které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

2) Dodávka zboží

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1 pracovní den od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat.

3) Ceny

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). V případě objednání 2 a více kusů pneu nebo disků je dohodnuta cena 2,93 Eur za kus včetně DPH. Při objednávce 1 kusu je dohodnuta cena za dopravu 5,86 Eur včetně DPH. U nákladních pneumatik  rozměru 17,5" je dohodnuta cena 5,86 Eur za kus. 

4) Platební podmínky

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle odběratelovi emailem, nebo na žádost se zbožím (u pneumatik je daňový doklad upevněn fixační páskou pod štítkem s adresou). U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ prodlení faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

5) Odpovědnost za vady, reklamace

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, například dopravou, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí objednaného zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Opotřebování zboží nelze považovat za vadu. Záruční doba je stanovená nabídkou, nejméně však 24 měsíců. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací na reklamačním protokolu, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.

Reklamační formulář je možné nalézt níže.

6) Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7) Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu, vyjma subjektů podílející se na realizaci objednávky.

8) Závěrečná ustanovení

Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

9) Další informace

Reklamační podmínky pneumatiky
Reklamační formulář
© PNEUMAX.SK 2022 by